AFRIKA

  De afkomst van de Zuid-Afrikaanse Boshoffen.

 De afkomst van Willem Hendrik Boshoff de Zuid-Afrikaanse stamvader is tot op heden onbekend, mogelijk zijn er in het koloniaal archief ARA. te Denhaag nog gegevens te achterhalen. W.H.B. vertrok op 27 October 1740 met het V.O.C. schip Ruijven, met als kapitein Bernardus Heymans, van Texel naar Batavia. Tijdens de reis naar kaap de goede hoop moet zich een soort epidemie aan boord hebben voorgedaan. Aan boord waren 124 zeelieden en 67 soldaten er overleden er tijdens de reis 63 bemanningsleden en bij aankomst op de kaap, op 12 Juli 1741, waren er 28 zieken, 20 zeelieden en 8 soldaten deze zijn voor herstel aan de kaap achter gebleven. In het koloniaal archief ARA bevindt zich bij de verzameling "registers-brieven en papieren van de caab overgekomen document V.O.C.4146 KA 4124 1503 1740-41" een brief die bovenstaande bevestigd. Deze brief "verklaring door den opperchirurgijn van het schip Ruijven verleend wegens de daarop ontstaan geweest sijnde de siekte en sterfte". Het is mogelijk dat er bij deze documenten nog testamenten of overschrijving van gelden naar familie in Nederland bevinden er zijn gegevens die hierop wijzen er bestaan verder nog gegevens van 1749-1773 vermoedelijk de burger rollen van de kaap die nagezien dienen te worden evenals de notariële akte en havenmeester register van 1740 berustende in het Gemeentelijke Archief Amsterdam. Ook de notariële aktes uit Kaapstad zouden aanwijzingen kunnen geven over eventuele verwantschap van W.H.B. de tekst van de verklaring der opperchirurgijn luidt " ik ondergetekende Frans Pathuijs voor opperchirurgijn met het Nederlandsche schip de compagnie Ruijven uitgevaren verklaar dat de voornaamste oorzaak der ziekte en de hete koortsen de welke in den beginne der reis al hebben gegradeerd en geduurd hebben tot voorbij de linie waarbij nog komt de langdurigheid der reis, door deze oorzaak en de oudbakkenheid van het voedsel ontstond er scheurbuik en gaandeweg zijn er meer komen te sterven, niettegenstaande het feit dat ik alle middelen in het werk heb gesteld gaf dit echter geen soulaas en stierven er 63 mensen en brachten wij er 28 aan land in de hoop op genezing.

 Het Zuid-Afrikaanse geslacht Boshoff.

Volgens de ZA Boshoffen is de stamvader van dit geslacht Willem Hendrik Boshoff afkomstig uit Bayonne in Frankrijk zijn naam zou dan ook Henry Guillaume Bossau zijn geweest doch later verhollandst in Boshoff Bossau is echter de franse vertaling van Boshoff en afgeleid van Bouchaud, mogelijk is de naam afkomstig van het kerk attest der franse kerk uit Hamburg en is ook de naam Boshoff in het Frans vertaald blijft echter nog de toevoeging van Bayonne. Volgens een gegeven uit het archief te Kaapstad boek der oude Afrikaanse families Boshoff, Willem Hendrik arrived in 1741 with the ship Ruijven. De aanvraag tot burgerschap geschiedde in 1749 het is mogelijk dat W.H.B. in dienst der O.J.C. als smid en Slotenmaker uitgeleend was als hulp of opzichter op de boerderij van Cordier alwaar hij na kennismaking met hun dochter in 1749 ontslag uit de dienst der compagnie vroeg, hij huwde in 1752 met Maithe Maria Cordier. zie ook https://www.wikitree.com/wiki/Boshoff-14

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE